خوش گلدينگز
موفقیتی دیگر برای ترکمنصحرا
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٦  

 

Ghosheh Abed Hodtani

Assistant Professor

Department of Electrical

Engineering

Faculty of Engineering

Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

 

 

متخصصين 40 كشور در سمينار جهاني ICT 2010 در دوحه قطر

پيشكسوتان  و متخصصان دنياي ارتباطات  و تكنولوژي مخابرات در مورد اهميت ارتباطات و تكنولوژي جديدرا در هتل چهارفصل دوحه قطر به بحث گذاشتند. شركت كنندگان 180 مقاله را در زمينه هاي ارتباطات بي سيمي و نوري ، شبكه و اينترنت ،ارتباطات سنسوري ،سيگنال و تئوري كدينگ  ، و اطلاعات كه كميته فني سمينار  از ميان مقاله هاي  ديگر به دقت برگزيده بودند ارائه نمودند.

از بين مقاله هاي ارائه شده دو مقاله برگزيده و معرفي شدند. برندگان عبارت بودند از آقايان كريستين سنگر ،استفن شوبر ،تونگ مائو و الكساندر  زه مشتركا" از دانشگاه اولم آلمان در زمينه شبكه و اينترنت و در زمينه تئوري كدينگ و اطلاعات  مقاله آقاي دكتر قوشه عابد هدتني از دانشگاه فردوسي مشهد ايران.