خوش گلدينگز
جهت قبله
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٧  

روزهای هشتم و نهم خرداد ( ٠٨/٠٣/١٣٩٠ و ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ) ساعت ١٢:۴٩ قدیم می توانید جهت دقیق قبله را مشخص کنید.سایه هر چیز قائم آن میشود قبله.