جهت قبله

روزهای هشتم و نهم خرداد ( ٠٨/٠٣/١٣٩٠ و ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ) ساعت ١٢:۴٩ قدیم می توانید جهت دقیق قبله را مشخص کنید.سایه هر چیز قائم آن میشود قبله.

/ 0 نظر / 5 بازدید