موفقیتی دیگر برای ترکمنصحرا

 

Ghosheh Abed Hodtani

Assistant Professor

Department of Electrical

Engineering

Faculty of Engineering

Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

 

 

متخصصين 40 كشور در سمينار جهاني ICT 2010 در دوحه قطر

پيشكسوتان  و متخصصان دنياي ارتباطات  و تكنولوژي مخابرات در مورد اهميت ارتباطات و تكنولوژي جديدرا در هتل چهارفصل دوحه قطر به بحث گذاشتند. شركت كنندگان 180 مقاله را در زمينه هاي ارتباطات بي سيمي و نوري ، شبكه و اينترنت ،ارتباطات سنسوري ،سيگنال و تئوري كدينگ  ، و اطلاعات كه كميته فني سمينار  از ميان مقاله هاي  ديگر به دقت برگزيده بودند ارائه نمودند.

از بين مقاله هاي ارائه شده دو مقاله برگزيده و معرفي شدند. برندگان عبارت بودند از آقايان كريستين سنگر ،استفن شوبر ،تونگ مائو و الكساندر  زه مشتركا" از دانشگاه اولم آلمان در زمينه شبكه و اينترنت و در زمينه تئوري كدينگ و اطلاعات  مقاله آقاي دكتر قوشه عابد هدتني از دانشگاه فردوسي مشهد ايران. 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید